top of page
3.gif

Энэхүү хичээлийн сэдэв бол Extremum and Momentum бөгөөд хэрхэн хэрэглэх бидэнд эдгээр индикаторууд юуг хэлж өгдөг, ямар тохиолдолд Divergence үүсдэг, ямар тохиолдолд ямар арилжаанд орохыг заадгыг тайлбарлан оруулснаас гадна эдгээр индикаторуудыг задлан тайлбарллаа.

bottom of page