top of page
1.gif

Энэхүү хичээлийн сэдэв бол MA Болон BB индикаторууд бөгөөд хэрхэн хэрэглэх бидэнд эдгээр индикаторууд юуг хэлж өгдөг, ямар тохиолдолд ямар арилжаанд орохыг заадгыг тайлбарлан оруулснаас гадна эдгээр индикаторуудыг задлан тайлбарллаа.

bottom of page