top of page
10.gif

Энэхүү хичээлийн сэдэв бол Parabollic sar indicator -г  хэрхэн хэрэглэх бидэнд эдгээр индикатор юуг хэлж өгдөг, ямар тохиолдолд ямар арилжаанд орохыг заадгыг задлан тайлбарллаа.

bottom of page